EMSL Jõud üldkogu koosolekul 24.mail 2016.a pikendati arengukava kehtivust 2018. aastani.
Vastu võetud EMSL Jõud üldkogu koosolekul 25.mail 2011.a.

EESTIMAA SPORDILIIT JÕUD

ARENGUKAVA 2011 - 2018

Sisukord

Mõisted
Sissejuhatus
   Arengukava olemus
   Ajalugu
Möödunud arenguperioodi (2007 - 2010) tulemused
Tendentsid tegevusvaldkonnas
Üldine olukord
Probleemid
Teenused ja kliendid
   Liidu peamised teenused oma klientidele
Sisemised tegevusvaldkonnad
Partnerid
Põhimõtted ja väärtused
Missioon
Visioon - 2016
Strateegilised aspektid
Kriitilised edutegurid (edueesmärgid)
   Ühiskondlik mõju
   Kliendid ja partnerid
   Ressursid ja tingimused
   Protsessid ja struktuurid
   Inimressursid
Seire ja hindamine

Mõisted

Arengukava - pikemaajalisest arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist kavandav dokument. Arengukava viiakse ellu programmide, projektide ja eelarve kaudu.

Avalik sektor - riigi ja omavalitsuse asutused ja organisatsioonid, mis vahendavad, osutavad ja pakuvad kodanikele avalikke kaupu ja teenuseid.

Erasektor - üldmõiste, mis tuleneb avaliku võimu ja erasfääri lahutamisest ning hõlmab endas kahte põhilist koostisosa: ärisektorit ja mittetulundussektorit oma institutsionaalses kogumis.

Ettevõtja - iseseisev majandusüksus, juriidilise vormiga füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing.

Huvigrupp - inimeste grupp ja üksikisikud, kellele teatud tegevus või kavandatav poliitika avaldab otsest mõju

Kriitiline edutegur (edueesmärk) -  on eesmärk, mille edu korral või ebaõnnestumisel on kõige enam otsustavam ja otsene mõju organisatsiooni edule

Missioon - organisatsiooni olemasolu lühipõhjendus.

Partnerlus - huvitatud osapoolte kaasamine tegevuste kavandamisel ja rakendamisel

Prioriteet - esmatähtis, millega arvestatakse eesmärke püstitades ja tegevusi kavandades.

Regioon - mistahes piirkond Eesti Vabariigis, mis võib hõlmata vastavalt kontekstile mitut valda või maakonda

Strateegia - kokkulepitud pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks määratud üldine teostustee, mis arvestab tugevusi ja nõrkusi ning väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohte

Strateegiline aspekt - organisatsiooni nn. konkurentsifaktor

Tegevussuund - olemuslikult sarnaste tegevuste kogum, mille kaudu kavatsetakse saavutada püstitatud eesmärgid.

Kompetents - teadmiste, kogemuste ja oskuste loetelu, millele peab vastama organisatsioon

Visioon - soovitud tulevikuseisund, mille poole organisatsioon oma tegevuses püüdleb.

Ühiskondlik väärtus (-kasu, -hüve, -mõju) - loodud uus väärtus (lisaväärtus)

Üldsus - iga isik, isikud või inimeste rühmad, kellel on selgesti tajutav huvitatus või osalisus konkreetses küsimuses

Sissejuhatus

Arengukava olemus

Käesoleva arengukava objektiks on Eestimaa Spordiliit Jõud, mis asutati eesmärgiga 
1) edendada sporti ja sportlikku kasvatust elanikkonna kehalise ja vaimse jõu tõstmiseks ning
2) arendada liikmesliitude  ja koostööpartnerite ühistegevust.

EMSL Jõud on  katusorganisatsiooniks  järgmistele maakondade spordiliitudele:

HARJUMAA  SPORDILIIT
HIIUMAA  SPORDILIIT
IDA-VIRUMAA  SPORDILIIT
JÕGEVAMAA  SPORDILIIT  "KALJU"
JÄRVAMAA  SPORDILIIT
LÄÄNE  MAAKONNA  SPORDILIIT  "LÄÄNELA"
LÄÄNE-VIRUMAA  SPORDILIIT
PÕLVA  MAAKONNA  SPORDILIIT
PÄRNUMAA  SPORDILIIT
RAPLA  MAAKONNA  SPORDILIIT
SAAREMAA  SPORDILIIT
TARTUMAA SPORDILIIT
VALGAMAA  SPORDILIIT
VILJANDIMAA  SPORDILIIT 
VÕRUMAA  SPORDILIIT

Liidust on välja kujunenud organisatsioon, mis tegutseb eelkõige liikmete ja spordiliikumise arengu huvides. Läbi liidu tegevuse peab jätkuvalt paranema liidu liikmete  koostöövõime, partnerlus  avaliku sektoriga ja valdkonna seadusandlik regulatsioon, kasvama klientide, partnerite teadlikkus.

Käesolev strateegia määratleb Liidu arengu eesmärgid, mis on aluseks ühenduse tegevussuundade ja detailsete tegevuste plaanide väljatöötamiseks. Strateegia on koostatud aastateks 2011-2018.

Strateegia koostamisel on lähtutud järgmistest dokumentidest:
·           EMSL Jõud põhikirjast
·           Eesti Maaspordi Liit "Jõud" arengukavast 2003-2006
.           Eestimaa Spordiliit Jõud arengustrateegia 2007 - 2010

Strateegia koostamise eesmärgiks on kujundada  ühine arusaam Liidu ülesannetest ja arengusuundadest, et tagada läbi mõtestatud ja sihipärase tegevuse Liidu stabiilne areng, mis aitaks efektiivselt ellu viia Liidu liikmete ühishuve.

Strateegia   koostatakse  neljaks  aastaks, kusjuures   peale  igat  lõppenud  aastat  antakse   toimunud    tegevusele  hinnang   ning  vastavalt  vajadusele  viiakse  sisse  muudatused.

Käesolev dokument on koostatud EMSL Jõud juhatuse algatusel ning liidu liikmete esindajate osavõtul.

Arengukava 2011-2015 elluviimist rahastatakse riiklikest vahenditest ning omatulust.
Arengukavaga seotud tegevusi finantseerivad lisaks Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kodanikeühiskonna Sihtkapital jt.

Ajalugu

 • 15.detsember 1946.a. -   Asutati vabatahtlik spordiselts "Jõud"
 • 7.mai 1951.a.  -   VS "Jõud" reorganiseeriti vabatahtlikuks spordiühinguks "Kolhoosnik"
 • 31.august 1956.a. -  Moodustati taas spordiühing "Jõud"
 • 25.aprill 1987.a. -  "Jõud" ühendati "Kaleviga". 25. aprillil peeti Tallinnas ESO "Jõud" ja EVO "Kalev" Vabariiklike Nõukogude ühendatud pleenum, mille tulemusena kutsutakse ellu Üleliidulise Vabatahtliku Ametiühingute Kehakultuuri ja Spordiühingu Eesti Vabariiklik Organisatsioon "Kalev".
 • 11.juuli 1990.a. - Moodustati Eesti Maaspordi Liit "Jõud", spordiühingu "Jõud" õigusjärglane.
 • 21.märts 2007.a. - üldkogu otsusega valiti liidu uueks nimeks Eestimaa Spordiliit Jõud.

Möödunud arenguperioodi (2007 - 2010) tulemused

Liidu arenguperioodi 2007 - 2010 olulisteks  tulemusteks on:       

 • Liidu kindel koht Eesti spordimaastikul
 • Liit tegutseb tervikliku organisatsioonilise süsteemina - üldkogu, juhatus, professionaalne palgaline sekretariaat ja tihe regionaalne koostöö
 • Toimib kõigile osalemist võimaldav, laiahaardeline ja mitmetasandiline
  võistlussüsteem
 • Eestimaa tali-ja suvemängude traditsiooni jätkumine
 • Teiste traditsiooniliste spordiürituste läbiviimine
 • Võistlussüsteemide, juhendite, korraldamise üldise taseme paranemine
 • Eelmise arenguperioodiks püstitatud eesmärkide-ülesannete elluviimine
 • Rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega koostöö laienemine ning sidemete tugevnemine
 • Liidu kodulehekülje uuenemine
 • Paranenud on nii sekretariaadi töö kui ka korraldatud täiendkoolituste ja ürituste kvaliteet
 • Eestimaa Spordiliidu Jõud liikmeteks on kõigi 15 maakonna spordiliidud.

Tendentsid tegevusvaldkonnas

Positiivselt on mõjutanud liidu tegevust spordi kui meelelahutuse ja moe tähtsustumine, sportimise tingimuste ja võimaluste paranemine, harrastusspordiga tegelejate arvu kasv, infotehnoloogia tormiline areng.

Negatiivselt on mõjunud liidu tegevusele Eesti spordikorralduse suutmatus tegutseda territoriaalselt, maainimeste vähene teenistus ja tööpuudus, noorte vähene huvi spordi vastu, klubide vähene jätkusuutlikkus ning halb majandamine, nõrk suutlikkus täiendavate rahade taotlemisel.

Üldine olukord

Liit näeb oma töös järgmisi tugevaid ja nõrku külgi, võimalusi ja ohte ning probleeme ning nendega seotud strateegilisi ülesandeid:

 

 SWOT

Strateegilised ülesanded

TUGEVUSED

 • Kogu vabariigi elanikkonda hõlmav tegevus
 • Traditsioonid, võistlused, koolitused
 • Avatus
 • Jätkusuutlikkus
 • Liikmelisus maailma organisatsioonides
 • Kõiki maakondi hõlmav liikmete kaasatus
 • Tugev toimiv koostöövõrgustik
 • Korralikult ette valmistatud võistlusjuhendid
 • Kohtunike kaadri kaasamine, väljundvõimaluse andmine
 • Suurendada noorte kaasamist ühistegevustesse
 • Olemasolevate spordiväljakute ja rajatiste pideva kasutamise tagamine
 • Ressursi leidmine ülemaailmsete organisatsioonidega suhtlemiseks ning mängudel osalemiseks
 • Koostöö tugevdamine perearstikeskuste jt meditsiini-ja terviseasutustega info ja teabe jagamiseks ning ennetustegevuseks

 

 

SWOT

Strateegilised ülesanded

NÕRKUSED

 • Eelarvevahendite nappus
 • Meedia vähene huvi
 • Tunnustussüsteemi puudulikkus
 • Maakondade spordiliitude vähene toetamine
 • Maakondade spordiliitude erinevus peaasjalikult finantseerimise, kaadri, osalemiste osas
 • Sekretariaadis (spordiinfopunktides) töötavate inimeste väike arv
 • Sporditöö eest vastutavate inimeste aktiivsuse vähenemine
 • Elanikkonna vähene teadlikkus EMSL Jõud olemasolust ja tegevusest
 • Jõud MV vähene tähtsustamine
 • Riigieelarvelistest vahenditest eraldatava tegevustoetustes Jõudi osatähtsuse suurendamine
 • Tunnustussüsteemi väljatöötamine ja elluviimine
 • Koostöö parandamine meediaga, reklaamväljund
 • Meistrivõistluste osatähtsuse suurendamine, finantseerimise parandamine

 

 

SWOT

Strateegilised ülesanded

VÕIMALUSED

 • Organisatsiooni igakülgne arendamine
 • Koostöö liikmetega
 • Koostöö teiste partneritega: toetajad, sihtkapitalid, EOK, EV, KOV, MV-d,  Kult.min jne.
 • Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega
 • Spordiürituste organiseerimine
 • Meeskonnas suhete hoidmine ja arendamine ning uute kontaktide loomine
 • Vabatahtlike andmebaasi moodustamine
 • Vabatahtlike motiveerimine
 • Turundusstrateegia väljatöötamine ja elluviimine
 • Finantsvõimaluste kaardistamine
 • Uute tehnoloogiate rakendamine
 • Arengukava ja tegevuskava koostamine
 • Erinevatel tasanditel koostöö tõhustamine
 • Osalemine rahvusvahelistes projektides
 • Spordiürituste korraldamise taseme paranemine ning uute spordialade lisandumine
 • Koolituste ning mõttekodade organiseerimine

 

 

 

SWOT

Strateegilised ülesanded

OHUD

 • Poliitika
 • Eelarve ja rahaliste vahendite vähenemine
 • Vähe eestvedajaid
 • Rahvastiku vananemine
 • Noorte vähene huvi liikumisharrastuse ja spordi vastu
 • Jõudi maja lagunemine
 • Väikelinnade osatähtsuse vähenemine seoses suurte linnade aktiivsuse tõusuga
 • Liikmete nõrgenemine
 • Konkurentsi puudumine
 • Võistlejate vähenemine
 • Meedia huvi vähenemine
 • Oma esindaja riigikogus, EOK-s, lobbytöö oma tegevuseks
 • Riigi seadusandluse muutmine spordi soodustamise suunas
 • Motiveerimine
 • Mitmekesistada spordialasid
 • Projektid, taotlused
 • Tegevustoetused maakondlikele spordiliitudele
 • Konkurentsi puudumine
 • Tervislike eluviiside propageerimine
 • Atraktiivsed võistlused meedia tähelepanu tõmbamiseks


Probleemid

 1. Organisatsiooni olemuse teavitamise vähesus
 2. Vähene mõju Eesti spordipoliitikale
 3. Rahastamise ebastabiilsus
 4. Eelarve tulubaasi kujunemise keerukus
 5. Omavalitsuste eelarvete vähenemine
 6. Osavõtjate vähenemine
 7. Suurte linnade kaasamine
 8. Sporditöötajate puudumine, sporditöö eest vastutajate vähene aktiivsus
 9. Meedia vähene huvi
 10. Maakondade spordiliitude 
  1. Vähene rahastamine
  2. Kaadri vähesus
  3. Erinevus
  4. Erinev aktiivsus, osavõtlikkus

Teenused ja kliendid

Liidu peamised teenused oma klientidele on:

Teenused

Kliendid

1.      Spordiürituste (sh võistluste) korraldamine

Eestimaa elanikkond, spordihuvilised, spordijuhid, omavalitsuste sporditöötajad, spordiliidud,

2.      Ühisprojektide kirjutamine ja läbiviimise eestvedamine

Spordiliidud, spordiklubid

3.      Kampaaniate, propaganda-ürituste korraldamine

Eestimaa elanikkond, spordihuvilised, spordijuhid, omavalitsuste sporditöötajad, spordiklubid, spordiliidud

4.      Koostöösidemete loomine

Spordiliidud, spordijuhid, omavalitsuste sporditöötajad, spordiliidud, EOK, KM,

5.      Infovahetuse korraldamine

Eestimaa elanikkond, spordihuvilised, spordiliidud, EOK, KM, spordijuhid, omavalitsuste sporditöötajad, spordiklubid

6.      Koolituse organiseerimine ja vahendamine

Spordijuhid, omavalitsuste sporditöötajad, spordiliidud, spordiklubid

7.      Ajalehtede ja raamatute kirjastamine

Eestimaa elanikkond, spordihuvilised, spordijuhid, omavalitsuste sporditöötajad, spordiliidud, EOK, KM, spordiklubid

8.  Ühishangete (meened, spordiinventar jt) korraldamine

Spordiliidud

9.  Ruumide, varustuse renditeenus

Ettevõtted, spordiliidud, EOK, KM, spordiklubid


Sisemised tegevusvaldkonnad

Liidu sisemised tegevusvaldkonnad on:

 • Töö spordi seadus-, korraldusloome ja normatiivsete aktidega;
 • Mainekujundus, avalikud suhted, kommunikatsioon;
 • Spordiharidus, teadus ja arendustegevus;
 • Koostöö- ja partnerlussuhted;
 • Liikmetele suunatud tegevus ja organisatsiooniline töö:
  • Liikmed
  • Teenused, üritused
  • Eelarve
  • Planeerimine, aruandlus
  • Töögrupid

Partnerid

Liidu peamisteks partneriteks oma eesmärkide täitmisel on:

 • Kultuuriministeerium
 • Põllumajandusministeerium
 • Eesti Olümpiakomitee
 • CESS (Confederation Europeanne Sport Sante) - Euroopa Spordi ja Tervise Konföderatsioon.
 • ISCA (International Sport and Culture Association) - Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit
 • CSIT (Confédération Sportive Internationale du Travail) - Rahvusvaheline Töölisspordi Konföderatsioon
 • Omavalitsuste liidud
 • "Maaleht"
 • spordialaliidud
 • üle-eestilised spordiühendused
 • maakondade spordiliidud

Põhimõtted ja väärtused

Liidu tegevust läbivad põhimõtted ja väärtused:

Avatus
-  Liit on oma tegevuses suunatud väljapoole st omab aktiivset kontakti erinevate organisatsioonidega  ning on uute, spordi arengule kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise toetajaks.
-  Igal Liidu liikmel on õigus öelda välja oma arvamus, juhtida tähelepanu ebakõladele ja rääkida kaasa Liitu puudutavate otsuste langetamisel.
-  Liit järgib oma tegevuses ausa mängu põhimõtteid.

Demokraatlikkus
-  Liikmete osalemine juhtorganites esindajate kaudu.
-  Otsustamine liidu juhtorganites poolthäälte enamuse alusel.
-  Kõigis otsustustes taotletakse konsensust.

Initsiatiivikus
-  Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine

Koostöö ja partnerlus
-  Kõigi huvitatud osapoolte kaasamine tegevuse kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel ning üksteist toetavad töösuhted

Liikmete lojaalsus
-  Liidu liige on lojaalne Liidule ega ohusta oma organisatsiooni tegemistega kunagi Liidu mainet.
-  Liidu liige ei diskrediteeri peetavat ametit ega kolleegide mainet.

Põhikirja, traditsioonide järgimine
-  Heade, eetiliste tavade järgimine, Liidu liikmete omavahelises suhtlemises, Liidu ja tema liikmete hea nime ja väärika maine kujundamine.
-  Oma sümboolika kasutamine Liidu esindamisel.

Tegutseb liikmete huvides
-  Liidu orientatsioon tulemuse saavutamisele liikmete juures.
-  Liikmete ühishuvide kaitsmine ja esindamine.
-  Maakondade spordiliitude liikmesklubide ja nende liikmete toetamine ja tunnustamine.

Tervete eluviiside propageerimine
-  Arengu, tegevuste toetamine, mis tagab tervislike eluviiside väärtustamise

Usaldusväärsus
-  Liit loob oma tegevusega liikmete, partnerite ja klientide vahel vastastikuse arusaamise ja usalduse õhkkonna.

Uuenduslikkus
-  Liidu liikmete õppimisvõime arendamine ning uuenduslike ideede ja tegevuste toetamine.
-  Liidu poolt koolituse pakkumine partneritele ja klientidele.
-  Liidu organisatsiooni ülesehituses ja tegevuses kaasaegsete meetodite ja vahendite rakendamine.

Missioon

Aidata kaasa spordi ja tervislike eluviiside arenguks vajalike tingimuste loomisele, edendades liidu ühistegevust liikmete huvidest lähtudes, heade sporditavade ja traditsioonide ning spordiliikumise põhimõtteid arvestades.

Visioon - 2018

Eestimaa Spordiliit Jõud on üle-eestiline sporti arendav ja traditsioonidest lähtuvat spordikorraldust edendav spordiliit. Koostöös maakondade spordiliitudega on loodud atraktiivsed võimalused spordi ja liikumisharrastusega tegelemiseks ja kõrgel tasemel rahvusvaheliste kultuuri- ja harrastusspordi festivalide korraldamiseks, kindlustades Euroopa Liidu ühtekuuluvust ning aktiivset ja tervet eluhoiakut.

Strateegilised aspektid

Liidu tegevuse olulised strateegilised aspektid on:

Ühiskondlik mõju - liidu väärtusloome - mõjukuse aspekt

Kliendid ja partnerid - liidu teenindusvõime aspekt

Ressursid -liidu vahendite maht, mahu kasvu ja kasutamise tõhususe aspekt

Protsessid ja struktuurid - liidu sooritusvõime ja funktsioneerimise aspekt

Töötajaskond - liidu personali uuenemise ja koosseisude vaimse ja füüsilise töövõime aspekt 


Kriitilised edutegurid (edueesmärgid)

Liidu kriitilised edutegurid (edueesmärgid), hindamiskriteeriumid, eesmärgi tasemed 2018 (alustase 2010) ja tegevused rühmitatuna strateegiliste aspektide kaupa on:

Ühiskondlik mõju

Eesmärk

Hindamis-

kriteerium

Eesmärgi tase (2018)

Tegevus

Liikmete arv on püsinud stabiilsena

- Liikmete arv

15

1.  Liikmete osaluse ja kaasatuse tagamine

Kasvanud spordiüritustel osalejate ja spordiga tegelevate inimeste arv

- Spordiüritustel osalejate arv

- Spordiklubides  tegutsejate arvu kasv


6000

10%

1.  Spordiürituste eeskujulik ette-valmistamine
2.  Kampaaniate korraldamine

Riiklikud institutsioonid ja kohalikud omavalitsused arvestavad Liidu seisukohtadega

- Arvestatud ettepanekute arv

- Riigieelarvest finantseerimise kasv


10

+ 50%

 

1.  Ühiste seisukohtade väljatöötamine ja ettepanekute esitamine

2.  Kontaktvõrgu hoidmine

3.  Osalemine erinevate töörühmade töös

Üldsuse kasvanud terviseteadlikkus

- Liikumisharrastajate arvu kasv

1,5 korda

1.  Kajastamine ajakirjanduses

Kliendid ja partnerid

Eesmärk

Hindamiskriteerium

Eesmärgi tase (2018)

Tegevus

Liidu kõrge maine

- Positiivsete meediasündmuste arv

- Organisatsiooniliste tunnustuste arv


25

20

1.  Positiivsete sõnumite edastamine

2.  EMSL Jõud sümboo-lika täiendamine

Liidu poolt osutatavate teenuste mitmekesisus ja kõrge kvaliteet

- Lisandunud teenuste arv

- Klientide, partnerite, liikmete rahulolu

4


100%

1.  Ruumide korrashoiu tagamine, remont

2.  Koolituste korraldamine

3.  Kirjastustegevuseks algmaterjali kogumine, ideede korjamine

4.  Meenete tellimine (idee- konkurss)

Liidu poolt korraldatavate ürituste hea tase (iga Jõudi korraldatud võistlus on suursündmuseks)

- Läbiviidud ürituste arv

- Osalejate arv

- Osalejate rahulolu

30

 

 

1.  Kaasaegsete võistlus-paikade valimine

2.  Kvalifitseeritud kohtunike kasutamine

3.  Konkreetsed juhendid

4.  Tõhus reklaam

5.  Tulemuste kajastamine meedias

Toimib kõigile osalemist võimaldav, laiahaardeline ja mitmetasandiline võistlussüsteem

- erinevate ürituste arv
- erinevate vanuse-klasside kaasamine

30
5

1 Võistlussüsteemi järjepidevus
2. Süsteemne vanuseline jaotus

Informeeritud kliendid ja partnerid

- Kodulehe külastuste arvu kasv

- Infomaterjalide tiraazi kasv

25%

 

1,5 korda

1.  Kodulehe täiendamine ja haldamise korraldamine

2.  Infopäevade korraldamine

4.  Koostöö meediaga

Informeeritud liikmeskond

- Liikmete rahulolu

90%

1.  Informatsiooni vahendamine

2.  Suhtluses MSN ja Skype kasutamine

Ressursid ja tingimused

Eesmärk

Hindamiskriteerium

Eesmärgi tase (2018)

Tegevus

Tasutud liikmemaksud

- Õigeaegne laekumine

100%

1.  Tasumistähtaegade meeldetuletamine

Efektiivselt ja säästlikult kasutatud eelarve

- Eelarve tulude mahu kasv

50%

1.  Eelarvevahendite suurendamine

Kaasatud täiendavad vahendid fondidest ja programmidest

- Esitatud projektide arv

- Rahastatud projektide arv

- Esitatud ja rahastatud projektide suhe

- Laekunud täiendavad vahendid

10

5

2/1

 

10% eelarvest

1.  Projektideede genereerimine

2.  Projektide kirjutamine ja esitamine

 

Kaasatud sponsorite vahendid

- Laekunud vahendid

2 korda

1.  Sponsorlepingute sõlmimine

Läbiviidud tasulised kampaaniad ja üritused

- Laekunud vahendid

25% eelarvest

1.  Ürituste ettevalmistamine ja korraldamine

Liidu kaasabil paranenud sportimis-tingimused

- Ehitatud, renoveeritud spordirajatiste arv

 

1.  Konsulteerimine spordipaikade projekteerimisel, ehitamisel ja rekonstrueerimisel

2.  Lisavahendite kaasamine

Protsessid ja struktuurid

Eesmärk

Hindamiskriteerium

Eesmärgi tase (2018)

Tegevus

Liit tegutseb tervikliku organisatsioonilise süsteemina - üldkogu, juhatus, professionaalne palgaline sekretariaat ja  tihe regionaalne koostöö

-Liidu tegevuste terviklikkus ja koostöö

100%

1. Tegevuste planeerimine ja elluviimine

Tähtaegselt täidetud ja täpselt järgitud sisemised otsused, tegevuskavad ja -plaanid

- Plaanide ja kavade olemasolu

 

95%

1.  Tegevuskavade ja plaanide koostamine

2.  Tegevuskavade ja plaanide elluviimine

3.  Otsuste ja plaanide täitmise aruannete koostamine

Suurenenud eraalgatused spordirajatiste ehitamisel ja sporditegevuse läbiviimisel

- Algatuste arv

 

15

1.  Ideede esitajate tunnustamine, motiveerimine

Demokraatlik juhtimine ja selgitatud ühishuvid

- Konsensuslike otsuste arv

50%

1.  Juhatuse liikmete vahel vastutusvaldkondade määratlemine

2.  Liikmete ühishuvide selgitamine

Arenenud välissidemed

 

- Kontaktide arvu kasv

- Projektides osalemiste arvu  kasv

2

1

1.  Kontaktide otsimine

2.  Aktiivne osalemine rahvusvahelistel kohtumistel 

Inimressursid

Eesmärk

Hindamiskriteerium

Eesmärgi tase (2018)

Tegevus

Motiveeritud töötajad

- Töötajate rahulolu

95%

1.head töötingimused

2.

Kaasaegsed töötingimused ja tööõhkkond

- Kaasajastatud töökohtade arv

100%

1.  "Jõudi" maja renoveerimise äriprojekti koostamine

2.  Kaasaegse töökeskkonna kujundamine

3.  Infotehnoloogia täiustamine

Kompetentne ja õppiv organisatsioon

- Koolituste arv

- Koolitustel osalejate arv

- Ühisürituste arv

- Kompetentsete töötajate olemasolu

5

 

150

90%

1.  Täiendkoolituse plaani koostamine ja koolituse korraldamine

2.  Õppereiside korraldamine

 


Seire ja hindamine

Seire ja hindamise eesmärgiks on koguda informatsiooni, et strateegia kujundajad ja administreerijad saaksid tagasisidet strateegia elluviimise EDUKUSE ja TULEMUSLIKKUSE kohta, st. kui hästi kavandatu praktikas toimib ning kas ollakse saavutamas seatud eesmärke.

Läbiviidud tegevuse eesmärkidele vastavuse hindamine ja käesoleva strateegia-dokumendi läbivaatamine ja uuendamine toimub liikmete ettepanekute alusel juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas.

Käesolev arengukava on kinnitatud Eestimaa Spordiliidu Jõud üldkogu otsusega 25.mail 2011.a. Tallinnas.
EMSL Jõud üldkogu koosolekul 24.mail 2016.a pikendati arengukava kehtivust 2018. aastani.


 
EMSL Jõud arengukava 2011 - 2015 koostamist ja elluviimist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

s2069

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner